Weston Freshman, JV and Varsity BB v Bethel. Jan 20, 2011 - vivshotshots